(t_166 ::
(real ~ "1" on
(i = 1 .. nlon by j = 1 .. nlat by k = 2 .. 2 max nlev)
))
CSE Eliminated
(t_166 :=
( varidx(eta_p, [i, j, k])
* (varidx(q, [i, j, k]) - varidx(q, [i, j, k - 1]))
))